Ekstraordinær Generalforsamling

Afholdes Torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 19.00 i klubhuset.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, for at udvise rettidig omhu, og lade medlemmerne stemme om klubbens retning for fremtiden. 

Tilmelding senest mandag d. 28. oktober 2019 på sms til 25 35 97 10, her kan også indsendes punkter til 8. Eventuelt

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens motivation for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling fremlægges

3. Information om setup for undervisning fremadrettet

4. Taletid til medlemmer og svar på eventuelle spørgsmål

5. Afstemning om vedtægtsændringer

6. Afstemning om medlemskab i DRF 

7. Afstemning om kontingent 2020

8. Eventuelt

 

Referat fra den Ekstraordinære Generalforsamling i Mejlby Rideklub d. 31/10 2019

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens motivation for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Klubben bliver til stadighed pålagt flere udgifter, og det er derfor nødvendigt at generere flere indtægter.

 

De sidste år har klubben været afhængig af sponsorater. Da medlemsbetaling og indtægter fra aktiviteter ikke har kunnet dække de årlige omkostninger. Dette er dog ikke holdbart længere, så derfor denne ekstraordinære generalforsamling, hvor medlemmerne kan komme til orde og stemme.

Bestyrelsen vil gerne udtrykke bekymring omkring at fortsætte uden ændringer, og tegne et forslag til et fremtidigt setup.  

A

Fortsætte som nu – en rideklub under DRF.

Kræver:

Stor kontingentstigning

Stor stigning på facilitetskort

Øvrige indtægtsgivende aktiviteter:

Undervisning – stor prisstigning

Ridestævner – Kræver at nogle medlemmer uddanner sig, og mange medlemmer engagerer sig.

Risikoen ved dette er, at priserne bliver helt uforholdsmæssigt høje, i forhold til andre muligheder i omegnen, og Mejlby Rideklub mister alle medlemmer og lukker.

B

Vedtage en vedtægtsændring, der åbner op for nye anderledes aktiviteter. Faciliteterne kan derved udnyttes bedre på tidspunkter, hvor der alligevel ikke er stor søgning fra rytterne. Stadig en rideklub, men også mere end det.

 

Spare omkostningen til DRF – at klubben ikke er koblet op på DRF åbner mulighed for at række ud til andre grene af hesteverdenen. De få ryttere der starter DRF stævner, må være medlem af en anden klub. Hvilket flere allerede er. Ingen medlemmer har deltaget i kurser. Klubben har ikke brugt stævnesystemet, konsulenter, certificeringer etc. som forbundet tilbyder siden genoptagelse i 2012.

Lidt lavere kontingent – opfordre til at forældre og andre hjælpere er medlem

Tilretning af priser på facilitetskort – følger hesten og ikke som nu rytteren.

Øvrige indtægtsgivende aktiviteter:

Undervisning – lille gebyr skal indføres

Arrangementer med heste, andre dyr og indenfor natur, leg og kreativitet.

 

Bestyrelsen ser B, som en agtpågivende fremtidsmulighed for klubben, når fx følgende elementer tages i betragtning:

Ridesportens udvikling – stævner, undervisning, faciliteter, økonomi.

Klubber og private ridefaciliteter i kommunen.

Hvordan der undervises i ridning – hold/ eneundervisning.

Klubbens omliggende natur og faciliteter mellem by og landevej.

Generelle tendenser i samfundet omkring bæredygtighed, natur, klima, biodiversitet ol. Samarbejde mellem skoler og idrætsliv.

 

Klubbens bestyrelse har været i kontakt med Randers Kommune, og viderebragte betragtninger omkring sportens udvikling fra den side.

 Ovenstående blev uddybet til mødet.

 

3. Information om setup for undervisning fremadrettet

Alle underviserer skal skrive under på en skriftlig undervisningsaftale, som enten

Amatør underviser – Underviser tilbyder generelt træning til flere ryttere. Underviser er medlem af klubben, ryttere er medlem af klubben og har indløst facilitetskort. Undervisning foregår på frivillig basis. Der betales ikke for undervisning.

Undtaget er forældre der hjælper deres børn, eller medlemmer der hjælper hinanden på frivillig basis.

Professionel underviser – Underviser er medlem af klubben. Ryttere er medlem af klubben. Der betales for undervisning. Dels løn til underviser og dels et gebyr til rideklubben pr. undervisningstime.

4. Taletid til medlemmer og svar på eventuelle spørgsmål

Der var åben dialog, og medlemmerne fik lejlighed til at spørge ind og dele deres forslag. 

  • Der fremkom bl.a. gode ideer fra andre klubformer - løbeklub og motorcykelklub
  • Der blev delt erfaringer med ”pilotarrangementerne” for børn
  • Der blev diskuteret evt. prisniveau for arrangementer.
  • Det blev bekræftet at 300-500kr. for et arrangement var et rimeligt beløb (I forhold til fx 2.000 kr. for 2 timers arrangement i RGF hallen)
  • Der blev spurgt ind til forventeligt niveau for fx springmateriel fremover. Bestyrelsen forklarede at klubben pt. ikke er i en situation hvor klubben kan tilbyde og ”forkæle” medlemmerne, men at klubben har brug for medlemmernes opbakning i form af frivillige hænder, sammenhold og foretagsomhed.
  • Der blev spurgt ind til mulighederne for at afholde klubarrangementer, og ”benspænd” fra fx DRF for at afholde konkurrencer blev forklaret.
  • Desuden var der en generel god dialog omkring klubben og de forskellige forhold.

5. Afstemning om vedtægtsændringer

Enstemmig vedtagelse af de nye vedtægter

6. Afstemning om medlemskab i DRF

Ved simpelt flertal, blandt de fremmødte stemmeberettigede, blev det vedtaget at Mejlby Rideklub udtræder af DRF ved udgangen af 2019.

7. Afstemning om kontingent 2020

Det blev vedtaget at der fra 2020 skal være mulighed for to forskellige kontingenttyper.

Som hidtil dækker kontingentet kalenderåret ud, uanset hvornår på året de indløses.

Kontingent pr. pers.                         150 kr.

Familiekontingent 4. pers                 500 kr.

 

8. Eventuelt

Rokering i bestyrelsen

Anne og Hanne bytter plads med Anja og Ulla, så Anne og Hanne indtræder som bestyrelsesmedlemmer frem til den ordinære generalforsamling i februar 2020, og Anja og Ulla tager pladserne som suppleanter.

 

Nøgler til klubhuset

Der blev diskuteret hvorvidt det var muligt at få en nøgle til klubhuset, have klubhuset til at stå ulåst eller evt. investere i en nøgleboks med kode, så medlemmer har mulighed for at bruge køkken og toilet faciliteter i hverdagen.

Der var en enkelt nøgle til overs som blev delt ud, og bestyrelsen vil undersøge mht. en nøgleboks med kode. Klubhuset vil ikke komme til at stå ulåst.