Vedtægter for Mejlby Rideklub

§1 Navn og adresse:   Klubbens navn: Mejlby Rideklub

                                    Klubbens forkortelse hos DRF: MER

Klubben er beliggende:

Vesterholmsvej 20, Mejlby 8981 Spentrup, Randers Kommune.


Formål: Klubbens formål er at fremme fællesskabet og samværet omkring heste. Dette ved at tilbyde faciliteter til udøvelse af ridesporten, samt afholde arrangementer og konkurrencer indenfor dette område.

Medlemsskab: Mejlby Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts- Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§2 Medlemmer: Optagelse i klubben afgøres af bestyrelsen i henhold til DRF's gældende love, og medlemsskabet er gældende fra den dato, anmodning herom modtages af bestyrelsen – pr. brev, mail eller sms.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar.

§3 Kontingent: Der betales kontingent ved indmeldelse i klubben. Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt senest den 1. november, og skal være betalt senest d. 1. december året før det er gældende.  Sker dette ikke, slettes vedkommende som medlem, og kan kun optages på ny mod betaling af restance.

§4a Bestyrelse: Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling.

            På generalforsamlingen vælges:

            1 formand i ulige år

1 kasserer i lige år

3 bestyrelsesmedlemmer

2 suppleanter

Ud over formand og kasserer, som vælges på generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand og sekretær ved førstkommende møde efter generalforsamlingen.

Det til skønnes af følgende ansvarsområder ligeledes fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne (Eller andre medlemmer i klubben):

  • Ansvarlig for materiel, baner og anlæg, herunder arbejdsdage
  • Ansvarlig for arrangementer, herunder stævner
  • Ansvarlig for cafe

            På generalforsamlingen vælges ligeledes en revisor og en revisor-suppleant

Valgperioden for bestyrelsen, revisor og suppleanter er 2 år. Det til skønnes at der på lige årstal er 3 bestyrelsesmedlemmer på ordinært valg og på ulige årstal er 2 bestyrelsesmedlemmer på ordinært valg.

Det bør tilstræbes at formand og kasserer ikke er på valg samtidig, samt at de to suppleanter heller ikke er på valg samme år. Forlader et medlem bestyrelsen inden periodens udløb, overtages dennes plads af en af suppleanterne.

§4b
Valgbare er medlemmer, der er fyldt 18 år.

Følgende medlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen:

1. Etablissements ejere og/eller bestyrelsesmedlemmer for etablissementet

2. Ejere og forpagtere og/eller bestyrelsesmedlemmer for den institution, hvor klubben holder til.

3. Undervisere generelt, dog er amatørundervisere undtaget.

4.  Ansatte på etablissementet

5. Bestyrelsesmedlemmer i en anden rideklub

§4c
Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen også medlemmer under 18 år.


§5 Æresmedlemmer: Paragraffen vedr. æresmedlemmer er slettet i forbindelse med rettelser i 2011


§6a
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der undlader at følge klubbens sikkerhedsanvisninger, gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne.


Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra klubben er inhabilt.

§6b
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§6c
I det af § 6b omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller eventuelt indstilles til Dansk Idrætsforbund at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (Eksklusion).

§7 Bestyrelsesmøder: Det til skønnes at bestyrelsesmøder afholdes ca. 6 gange årligt. Mødedatoer fastlægges i starten af året, og fordeles jævnt over året. Der kan indkaldes til møde på forlangende af formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt, via mail eller sms senest 4 dage før mødet, med dagsordenen:

  1. Godkendelse af referat
  2. Meddelelser fra formanden
  3. Bordet rundt
  4. Eventuelt

 

Alle beslutninger vedtages ved almindelig afstemning. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltage i afstemningen. Næstformanden træder i formandens sted, såfremt denne ikke deltager i afstemningen.

Sekretæren tager referat fra bestyrelsesmøderne. Disse lægges på hjemmesiden. Ved årets udgang printes alle referater og sættes i ringbind.

§8
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles formand og kasserer i forening. De er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutning, som er truffet herom i medfør af lovens §11.
Der må ikke meddeles eneprokura til generalforsamlingsbeslutning.

§9
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 1 på den ordinære generalforsamling, for 2 år ad gangen valgt revisor.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan på forlangende fås hos kassereren.

§10a
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal offentliggøres på klubbens hjemmeside, med mindst 14 dages varsel.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i restance.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (ulige år) og kasserer (lige år)
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

§10b
Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Der skal mindst 2 medlemmer til at kræve en skriftlig afstemning.

§11 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 15% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling offentliggøres på klubbens hjemmeside med mindst 8 dages varsel.

§12 I henhold til Dansk Ride Forbunds love er klubben forpligtiget til at indberette til forbundet såfremt der foretages ændringer i klublovene.
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§13 Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.
Eventuelle aktiver skal tilfalde alment nyttige formål i Mejlby eller Randers Kommune.

Ovennævnte love er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26.2.1990.

Disse er yderligere rettet til efter Dansk Ride Forbunds anvisninger i forbindelse med genindmeldelse heri 2011.

Senest rettet til efter anvisninger fra Randers Kommune i december 2016, samt anvisninger fra DRF i marts 2017